TheSoundOfSails

Kvkk Basvuru

İlgili kişi (Veri sahibi  olarak ) 6698 sayılı KVK Kanununun 13.maddesi ile 10.03.2016 tarih ve 30356 sayılı ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul  ve Esasları hakkında Tebliğ’’ hükümleri uyarınca, aynı kanunun 11.maddesinde belirtilen ve aşağıda 9 madde halinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak, şirket  merkezimiz ‘’The Sound of Organizasyon Denizcilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kemalpaşa Mahallesi Forbes Sokak Alp İşhanı No:2 İç kapı No: 104 Söke /Aydın‘’ adresimize yada şirketimize ait olan ‘’ info@thesoundofsails.com’’ elektronik e-posta adresimize yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu, bilgilerinin bulunması yukarıda belirtilen tebliğin 5/2. maddesi gereğince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya birkaçını içermeyen başvurular mevzuat gereği maalesef işleme alınamamaktadır.


KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında iletebileceğiniz talepler şunlardır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz
 7. Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.